De theorie van html met de beschrijving van alle tags

Een html pagina moet altijd minstens uit de volgende tags bestaan:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

De pagina moet altijd begonnen worden met <html> en afgesloten met </html>.

In de volgende tabel worden de tags en attributen uitgelegd voor de basis van elke webpagina.Tag Attribuut Beschrijving
<HTML> Bepaalt dat de tekst tussen de begin- en eindtag een webpagina in html is die kan worden weergegeven in de browser.
<HEAD> Definieert het header-gedeelte van de pagina, dat op zichzelf niet in de browser zal worden weergegeven. Het header-gedeelte wordt afgesloten door de eind-tag </HEAD>
<TITLE> De tekst tussen deze tag en de tag </TITLE> vormt de titel van de webpagina en wordt in IE weergegeven in de titelbalk van het browservenster.
De titel moet helder en duidelijk zijn: de titel wordt door zoekmachines vaak gebruikt voor het vermelden van de pagina en door browsers voor het opslaan van Favorieten of Bookmarks.
<BODY> Geeft de feitelijke inhoud van de webpagina aan. De meeste tags worden altijd binnen de tags <BODY> en </BODY> geplaatst.
De tag <BODY> heeft verscheidende facultatieve kenmerken, die hierna worden gegeven.
BGCOLOR="" Achtergrondkleur
BACKGROUND="" Achtergrondafbeelding
TEXT="" Tekstkleur
LINK="" Linkkleur
VLINK="" Kleur voor bezochte links
ALINK="" Kleur voor actieve links

In deze tabel worden de tags uitgelegd voor de tekstopmaak.


Tag Attribuut Beschrijving
<ADDRESS> Het weergeven van informatie van de auteur van een webpagina, bijvoorbeeld de URL, de laatste datum van wijziging enzovoort (in IE in schuine letters)
<I> Tekst weergeven in schuine letters
<EM> Tekst benadrukken (in IE in schuine letters). Dit is een relatieve tag, in tegenstelling tot de meer specifieke <I> tag.
<PRE> Tekst weergeven in een font met vaste tekenafstand. Meervoudige spaties, witregels, tabs en harde returns in de HTML-code worden ook weergegeven. Gebruik deze tag als de precieze positie van elk teken in de tekst belangrijk is, zoals bij programma-listings en kolommen.
<B> Tekst vetgedrukt weergeven
<STRONG> Tekst sterk benadrukken (in IE vet). Dit is een relatieve tag, in tegenstelling tot de meer specifieke <B> tag
<STRIKE> Tekst doorgehaald weergeven
<U> Tekst onderstrepen. Probeer dit in het algemeen te vermijden, omdat browsers hyperlinks al onderstreept weergeven
<P> Geeft het begin van een nieuwe alinea aan. De eind-tag </P> is facultatief en kunt u toevoegen voor de duidelijkheid.
ALIGN="" Het kenmerk ALIGN kan gebruikt worden om de alinea te centreren (ALIGN="center") of op rechts uit te lijnen (ALIGN="right"). Op links uitlijnen is de standaard.
<BR> Regeleinde
<TT> Proportioneel lettertype
<SUP> Superscript
<H1> tot <H6> Verschillende grootten van tekstkoppen
<BLINK> Knipperende tekst
<FONT> Keuze van lettertype met FACE=""
SIZE="1" tot "7" Absolute lettergrootte.
SIZE="-3" tot "+3" Relatieve lettergrootte t.o.v. de standaard lettergrootte van de browser.
COLOR="" Tekstkleur

In deze tabel worden de tags uitgelegd voor een formulier.


Tag Attribuut Beschrijving
<FORM> Formulier. Het doel hiervan is om gegevens in dezelfde pagina op te vragen en te versturen via email of script.
METHOD="" Als METHOD="post", dan worden gegevens verstuurd, als METHOD="get", dan worden de gegevens opgevraagd. Over het algemeen wordt de method post gebruikt, omdat de gegevens dan niet zichtbaar zijn in de browser.
ACTION="" Deze geeft aan of de gegevens naar een bepaalde website of mailadres moet worden verstuurd. Bij een website wordt gewoon gezegd ACTION="www.test.nl", bij een mailadres moet het op deze manier worden aangegeven : ACTION="mailto:zomaar@test.nl"
TARGET="" Met het TARGET attribuut kan gebruikt worden om aan te geven dat de respons van het formulier moet worden weergegeven in een frame met een bepaalde naam, of indien die naam niet bestaat, in een nieuw venster. Je hebt 4 voor-gedefinieerde framenamen, die beginnen met een underscore:

TARGET="_top"
De URI wordt niet geopend in het frame waarin het aangeklikt wordt, maar in het hele venster van de browser.

TARGET="_self"
De URI wordt altijd geladen in het frame waarin het aangeklikt is, ook als via het BASE element een andere vensternaam opgegeven is.

TARGET="_parent"
De URI wordt geopend in de "parent" van het huidige frameset. Dat is het frameset van waaruit het huidige frameset is geopend. Juister gezegd: het huidige frameset wordt vervangen door het in de URI genoemde bestand. Indien er geen voorgaand frameset is, werkt deze naam als _self.

TARGET="_blank"
De URI wordt altijd geopend in een nieuw venster van de browser.

Indien een naam opgegeven wordt die nergens is gedefinieerd, dan wordt de URI geopend in een nieuw venster.
ENCTYPE="" Indien de waarde van het METHOD attribuut "post" is, specificeert het ENCTYPE attribuut het Content Type of Internet Media Type (MIME), dat gebruikt moet worden bij het coderen van de informatie van het formulier bij het verzenden.
De standaardwaarde is "application/x-www-form-urlencoded". Wanneer het TYPE attribuut van het INPUT element met de waarde "file" gebruikt wordt, is de waarde voor het ENCTYPE attribuut "multipart/form-data". Bij gebruik van een mailto-URI in het ACTION attribuut is de waarde "text/plain".
Door Opera wordt het ENCTYPE attribuut met de waarde "text/plain" niet ondersteund.
<INPUT> TYPE="text" Tekstvak voor één regel tekst
TYPE="password" Tekstvak voor wachtwoord, waarbij de ingevoerde tekens als asterisken worden weergegeven
TYPE="checkbox" Selectievakje. Selecteer een item door een vakje te markeren.
TYPE="radio" Keuzerondje. Kies één uit een groep drukknoppen.
TYPE="submit" Opdrachtknop. Door hierop te klikken worden de gegevens van het formulier naar de server gestuurd
TYPE="reset" Opdrachtknop. Door hierop te klikken worden alle besturingselementen teruggezet op hun standaardwaarde
TYPE="button" Opdrachtknop. Door hierop te klikken wordt een script uitgevoerd.
TYPE="image" Hiermee kan een afbeelding gebruikt worden als een knop voor verzenden (vergelijkbaar met de waarde "submit").
TYPE="hidden" Hiermee wordt een verborgen veld gedefinieerd.
TYPE="file" Hiermee wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden een bestand op te geven, dat met de overige informatie uit het formulier naar de server gestuurd moet worden.
NAME="" Het NAME attribuut wordt gebruikt om een invoerveld een naam te geven. Het script of programma op de server dat het formulier afhandelt, wordt daarmee in staat gesteld het invoerveld te onderscheiden van andere controls in het formulier.

De waarde is case-insensitive, dat wil zeggen dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en kleine letters.
VALUE="" De tekens die in het tekstvak verschijnen bij het openenen van de pagina of nadat op Reset is geklikt. Voor de standaardwaarde kunt u none gebruiken. Als dan de gegevens terug worden gestuurd naar de server, dan geeft deze waarde aan dat de gebruiker geen gegevens in dit tekstvak heeft ingevoerd.
SIZE="" De breedte van het tekstvak.
MAXLENGTH="" Het maximum aantal in te voeren tekens.
<TEXTAREA> Tekstvak met schuiffunctie voor invoer van één of meer alinea's
<SELECT> Vervolgkeuzelijst. Kies één of meer items uit de lijst

In deze tabel worden de tags uitgelegd voor objecten en elementen.


Tag Attribuut Beschrijving
<A> Hyperlink
HREF="" Web-adres waar naar gelinkt moet worden.
HREF="mailto:..." Email-adres waar naar gelinkt moet worden.
NAME="" Naam van het doel waarnaar verwijsd wordt binnen de pagina.
TARGET="" Zie attribuut TARGET bij <FORM>
<TABLE> Tabel
BORDER="" Kaderdikte
WIDTH="" Breedte van de tabel
CELLSPACING="" De afstand tussen twee cellen
CELLPADDING="" De afstand binnen een cel tussen de inhoud en de rand
<TR> Tabelrij
HEIGHT="" Rijhoogte
ALIGN="" ALIGN="left", ALIGN="center" en ALIGN="right". Horizontale uitlijning van de celinhoud voor alle cellen op deze rij
VALIGN="" VALIGN="top", VALIGN="middle" en VALIGN="bottom". Vertikale uitlijning van de celinhoud voor alle cellen op deze rij
BGCOLOR="" Achtergrond kleur voor deze rij
BACKGROUND="" Achtergrondafbeelding voor deze rij
<TD> of <TH> Tabelcel
WIDTH="" Celbreedte
HEIGHT="" Celhoogte
ALIGN="" ALIGN="left", ALIGN="center" en ALIGN="right". Horizontale uitlijning van de celinhoud
VALIGN="" VALIGN="top", VALIGN="middle" en VALIGN="bottom". Vertikale uitlijning van de celinhoud
BGCOLOR="" Achtergrond kleur
BACKGROUND="" Achtergrondafbeelding
COLSPAN="" Aantal samen te voegen cellen
ROWSPAN="" Aantal samen te voegen rijen
<IMG> Afbeelding invoegen
SRC="" path en bestandsnaam van de afbeelding
BORDER="" Dikte van het kader rond de afbeelding
ALT="" Alternatieve inhoudbeschrijving
WIDTH="" Breedte van de afbeelding
ALIGN="" ALIGN="top", ALIGN="middle" en ALIGN="right". Uitlijning van de tekst en plaatsing van de afbeelding
<HR> WIDTH="" Breedte (lengte) in pixels of procenten
SIZE="" Dikte van de lijn
NOSHADE Zonder schaduw
<FRAMESET> Defenitiebereik voor frames
ROWS="" Aantal en breedte van de kolommen
COLS="" Aantal en hoogte van de rijen
BORDER="" Kaderdikte
<FRAME> Framedefinitie
SRC="" Weer te geven webpagina
NAME="" Naam van het frame
SCROLLING="" SCROLLING="yes" Schuifbalken toelaten, SCROLLING="no" Schuifbalken uitschakelen en SCROLLING="auto" Automatisch wel of geen schuifbalken, afhankelijk van de tekst
NORESIZE="" Framegrootte onveranderbaar
FRAMEBORDER="" FRAMEBORDER="yes" Driedimensionaal kader zichtbaar, FRAMEBORDER="no" Geen driedimensionaal kader
MARGINWIDTH="" Linker afstand tussen inhoud en kader van het frame
MARGINHEIGHT="" Bovenafstand tussen inhoud en kader van het frame
<EMBED> Ingebedde objecten waarvoor een plugin vereist is. De mogelijke attributen hangen af van het ingebedde project